Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0989 338 222
Trao đổi trực tuyến

Thiết bị đo bụi

Extech CO100 Desktop Indoor Air Quality CO2 Monitor

Brand: Extech

Model: CO100

Extech CO100 Desktop Indoor Air Quality CO2 Monitor - Measures Carbon Dioxide ...

Extech CO200 Indoor Air Quality CO2 Monitor

Brand: Extech

Model: CO200

Extech CO200 Desktop Indoor Air Quality CO2 Monitor - Measures Carbon Dioxide ...

Extech CO210 Desktop Indoor Air Quality CO2 Monitor Datalogger

Brand: Extech

Model: CO210

Extech CO210 Desktop Indoor Air Quality CO2 Monitor Datalogger - Data logs up to ...

Extech CO250 Indoor Air Quality Meter/Datalogger

Brand: Extech

Model: CO250

Extech CO250 Portable Indoor Air Quality CO2 Meter/Datalogger - Measures Carbon ...

Extech 480836 RF EMF Strength Meter

Brand: Extech

Model: 480836

Extech 480836 RF EMF Strength Meter - High Frequency measurement for EMF (50MHz ...